Veiledning - helseveiledning og coaching

Personlig veiledning  & helseveiledning


De aller fleste av oss vil oppleve å stå fast i livet. Å oppleve å ikke vite hvor du er på vei, hvilken retning du vil gå eller stadig gjentakende helseplager eller relasjonelle utfordringer er veldig krevende. Det er også normalt å kjenne seg ensom i det vanskelige. 

Livskriser og sorg er en del av livet. Likevel kan det oppleves vanskelig å komme forbi og å håndtere livet på en god måte for en selv og sine nærmeste. En livskrise er ofte forbundet med sorg og kan være: 

  • Alvorlig sykdom hos deg selv eller en av dine nærmeste
  • Kronisk sykdom hos deg selv eller en av dine nærmeste
  • Du har mistet et barn
  • Du har abortert
  • Du står i skilsmisse eller samlivsbrudd
  • Du trenger hjelp til å komme deg ut av en destruktiv relasjon
  • Overgang fra arbeidsliv til arbeidssøkende
  • Naturlige overganger i livet, som å få barn, ny jobb, 

Individuell veiledning, helseveiledning eller terapeutiske veiledningssamtaler gjøres gjennom om å kartlegge hvilke behov, problemer og ressurser veisøker har. Dernest å hjelpe vedkommende til å foreta valg som kan styrke livskvalitet og helse. Mitt bidrag er at vi sammen utforsker din livssituasjon og valgalternativene for å øke din selvinnsikt i egne tanker, følelser holdninger og vurderinger.

Metodene som brukes er forsknings- og erfaringsbaserte og baserer seg på kognitive teorier, systemteori og gestaltveiledning. Veiledningen foregår både som vandresamtaler, nettbasert, hjemmebesøk, på mitt eller ditt kontor i Bergen eller Geilo.

Faglig veiledning

Helse- og sosialfaglig personell i privat eller offentlig helsetjeneste tilbys faglig og etisk veiledning både individuelt og i grupper. 

Coaching

Coaching er en handlingsorientert veiledningsprosess der vi sammen fokuserer på å nå konkrete mål eller styrke evnen til å takle utfordringer. Denne tilnærmingen kan brukes i ulike livsområder, inkludert personlig utvikling, karriere, ledelse eller helse.  Vi er holder fokus på her-og-nå i retning av det ønskede målet.